przedszkole dzwoneczek włochy

Polityka Prywatności Rodzice

Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka       ( ADO ) jest Dyrektor Przedszkola Językowo-Artystycznego Dzwoneczek ul.Rybnicka 24,Warszawa kontakt mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe i dane dziecka będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  1. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ;
  2. realizacji umów o sprawowanie opieki i edukacji, co jest związane z głównym przedmiotem działalności Przedszkola;
  3. kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi do odbioru dzieci;
  4. promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także uprawnione podmioty takie jak MEN, Kuratorium, organy administracji publicznej, towarzystwo ubezpieczeniowe, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Przedszkola, podmioty współpracujące z Przedszkolem takie jak szkoły muzyczne czy językowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu wskazanym w:
  1. pkt 3 a) i b) i c) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, przez okres uczęszczania do Przedszkola, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. pkt 3 d) będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu,
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a, b, c jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów oraz wymogiem realizacji umowy.
 11. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 d jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
 12. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

© 2016 Niepubliczne Przedszkole Dzwoneczek. All rights reserved. Created by duovision.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności rodzice    Jak wyłączyć cookies?    Polityka Prywatności kontrahenci AKCEPTUJĘ